Säätiön säännöt

SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN PERINNESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  

2 §

Säätiön tarkoituksena on koota ja käyttää varoja
1. Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaalimiseen
2. Suomalaista sotahistoriaa koskevan tutkimuksen edistäminen
3. Suomalaisten upseerien koulutustason kohottamiseen
Tässä tarkoituksessa säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä antaa taloudellista tukea edellä mainittuihin tarkoituksiin.  

3 §

Säätiön peruspääomaksi on säätiötä perustettaessa luovutettu Suomen Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsasvaltuuskunnan aikanaan keräämiä varoja viisikymmentätuhatta (50 000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Säätiöllä voi olla erityisrahastoja. 

4 §

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus voi asettaa toimikuntia asioita valmistelemaan.
Hallitus voi ottaa säätiölle toimitusjohtajan sekä tarpeelliset toimihenkilöt.   

5 §

Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa ja määräytyy erovuoroisuus ensimmäisellä ja toisella kerralla arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Säätiön ensimmäisen hallituksen nimeävät säätäjät.
Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus päättää, millä tavalla sen kokoukset on kutsuttava koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. 

6 §

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään toukokuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
  1. vahvistetaan toimintakertomus ja esitetään tilintarkastajien kertomukset sekä tilit; 
  2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
  3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; 
  4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja mahdolliset toimihenkilöt sekä määrätään toimihenkilöiden palkkiot; 
  5. päätetään varojen hoidosta; 
  6. vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; 
  7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin varamies seuraavaa kalenterivuotta varten; 
  8. määrätään tilintarkastajien palkkioiden suuruus; 
  9. suoritetaan avustusten tai apurahojen jako; 
  10. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

7 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä yksin. Hallitus voi antaa edustusoikeuksia säätiön toimihenkilöille.  

8 §

Säätiön hallituksen jäsenet sekä läsnä olevat toimihenkilöt voivat saada kokouspalkkion, päivärahaa ja matkakustannusten korvausta enintään sen suuruisena, kuin mitä valtion komiteoiden jäsenille suoritetaan palkkioita ja korvauksia.  

9 §

Säätiön tilivuotena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille, joiden on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajista ainakin toisen tulee olla KHT tai HT.
Oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen toimintakertomuksesta, tilintarkastajien lausunnosta ja tilinpäätöstaseista on toimitettava ennen toukokuun loppua oikeusministeriölle. 

10 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja säätiön toiminta lakkauttaa, jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntöjen muutokselle on saatava PRH:n hyväksyminen. Säätiön toiminnan lakatessa sen säästyneet varat luovutetaan Mannerheim-säätiölle. Ellei mainittua säätiötä ole olemassa luovutetaan varat sotahistoriallista tutkimustyötä palvelevaan tarkoitukseen.  

11 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan säätiöistä annetun lain määräyksiä.
*** 
Oikeusministeriö on 28.9.1973 tekemällään päätöksellä antanut luvan Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön perustamiseen sekä vahvistanut edellä olevat säännöt. Säätiö on 20.4.1974 merkitty säätiörekisteriin. Rekisterinumero on 1960 (sivu 5732).
Sääntöuudistus hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 15.8.2018.

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö